Informerat samtycke

Informerat samtycke är ett viktigt begrepp i vården utifrån att vårdsökande skall ses som självständiga personer med rätta att få tillgång till viktig kunskapa för att kunna fatta ett övervägt beslut. Så här formuleras detta av Statens Medicinsk-Etiska Råd

Kravet att en medicinsk åtgärd ska föregås av ett informerat samtycke tillmäts stor betydelse i medicinsk etik. För att kunna utöva självbestämmande måste man vara väl informerad. Förutsättningen för att en person ska kunna handla och välja självständigt och ta moraliskt ansvar för sina handlingar, är därför att han eller hon har haft tillgång till saklig information om vilka förutsättningar och konsekvenser som gäller för olika handlingsalternativ och på basis av denna information lämnat sitt samtycke. För att kunna ta ställning på ett självständigt sätt i en valsituation måste patienten således ha informerats om alternativens innebörd, ha förstått informationen och vara fri att välja, dvs. inte vara utsatt för tvång eller i sådan beroendeställning att det fria informerade valet blir en illusion. Att det är just ett fritt och informerat samtycke är viktigt med tanke på att det inte minst inom hälso- och sjukvården ofta är svåra och ibland avgörande valsituationer som individen ställs inför.

Psykofarmaka

Psykofarmaka är kemiska substanser som har en tydlig påverkan på hur hjärnan fungerar. Dessa kemiska substanser påverkar upplevelser, känslor, tankar, sömn, aktivitet och annat som hänger ihop med hjärnan. Dessa substanser kalla ibland psykotropa substanser. Psykofarmaka påverkar nervernas funktion.   Vi tar nu upp två typer av psykofarmaka, den ena gruppen är så kallade antidepressiva, och den andra så kallade antipsykotiska. Här redovisar vi vad personer i forskningsstudier angett som verkningar när de tagit dessa farmaka. Samtidigt är det viktigt att vet att människor reagerar olika och det är därför stora individuella skillnader hur effekterna av ett psykofarmaka uppfattas.

Antidepressiva

 De mest använda kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Antidepressiva kan bland annat ha följande verkningar :

 1. De kan ge avstängning av känslor, både positiva och negativa.  
 2. De kan försämra sexuallivet med både minskad lust och sämre förmåga att uppleva njutning hos både män och kvinnor.
 3. De kan ge ökad risk för självmordsimpulser och för aggressiva impulser.
 4. De kan ge likgiltighet.
 5. De kan ge försämrad sömn och mardrömmar
 6. De kan ge försämrat minne.
 7. De kan ge en ökad risk för blödning.
 8. För många av de som tar antidepressiva kan det vara svårt att sluta.

Anti-psykotiska

Dessa substanser kallas ibland för neuroleptika. Bland deras verkningar beskrivs :

 1. De kan ge trötthet.
 2. De kan ge sömnighet.
 3. De kan göra tankarna långsammare.
 4. De kan minska aktivitetsnivån.
 5. De kan minska motivationen.
 6. De kan stänga av känslor.
 7. De kan ge krypningar och oro i musklerna.
 8. De kan ge stelhet, svaghet, smärta och kramp i musklerna.
 9. De kan ge försämrat sexualliv.

Ladda ner Checklistan!

Tillsammans med din läkare fyller ni i Checklistan med de eventuella biverkningar du upplever.

Checklista kan användas vid olika faser i en behandling.

 1. Innan en medicinering startar kan den fyllas i för att se vad utgångsläget är, det blir då lättare att se vad som är biverkningar senare. Under pågående behandling måste läkaren regelbundet följa upp behandlingen med att bland annat notera biverkningar och då blir det mer tydligt att checklistan används.
 2. Checklistan kan användas vid avslutning av psykofarmaka för att fånga utsättningsreaktioner.

Innan du fortsätter ska du ange att du har läst och förstått följande:

Informationen på psykofarmakakollen.se, inklusive råd och rekommendationer, är att betrakta som ett allmänt utbildningsstöd. Den är inte avsedd att fungera som individuell medicinsk rådgivning, hälsorådgivning, för att ställa medicinsk diagnos eller behandla individuella problem.
Vi strävar efter att informationen på psykofarmakakollen.se är korrekt så långt det är möjligt.

Med detta sagt så ger vi inga garantier, och är inte ansvariga för eventuell skada eller förlust som uppkommer då någon använder informationen på hemsidan som grund för olika beslut.