Välkommen till Psykofarmakakollen!

Vi vill att Psykofarmakakollen ska vara en hjälpa på vägen till ett bättre och friskare liv.

Psykofarmakakollen syftar till ökad patientsäkerhet vid medicinering med psykofarmaka. Tanken är att användarna skall få bättre kontroll över verkningarna av dessa preparat för att kunna göra val som bygger på systematisk utvärdering av effekterna och kunna utveckla dialogen med sin förskrivande läkare.  Centralt i psykodramakollen är checklistan för misstänkta biverkningar och utsättningsreaktioner.  

Vad behöver du?

Utgångspunkten för Psykofarmakakollen är att du själv skall kunna utvärdera om psykofarmaka hjälper dig med dina konkreta problem, det vill säga att du själv kan bedöma om verkningarna är till nytta för dig.

Kunskap – inte rådgivning

Psykofarmakakollen ställer samman fakta som kan hjälpa dig att få bättre förståelse och kontroll över medicinering med psykofarmaka.

Men det är viktigt att inse att Psykofarmakakollen inte är en rådgivning, utan för din vård så måste du föra en dialog med vårdgivaren.

Vad är checklistan?

Checklistan är framför allt inriktad på substanser som kallas antidepressiva och neuroleptika (anti-psykotika) men kan användas vid all psykofarmakabehandling eftersom många verkningar är likartade för olika psykofarmaka. Listan är under regelbunden förändring genom ny kunskap.

Checklista kan användas vid olika faser i en behandling.

  1. Innan en medicinering startar kan den fyllas i för att se vad utgångsläget är, det blir då lättare att se vad som är biverkningar senare. Under pågående behandling måste läkaren regelbundet följa upp behandlingen med att bland annat notera biverkningar och då blir det mer tydligt att checklistan används.
  2. Checklistan kan användas vid avslutning av psykofarmaka för att fånga utsättningsreaktioner.
 
Checklistan omfattar inte alla kända verkningar av psykofarmaka men det finns möjlighet att lägga till andra verkningar som du upplever i checklistan.
 
Checklistan ger underlag för rapportering av kvarstående biverkningar efter avslutningen av medicineringen.  Genom den här länken kan du, en läkare och sjuksköterska rapportera eventuella biverkningar.
 

Mediciner som påverkar hjärnan

Farmaka grupperas i ett internationellt system som definierats av världshälsorganisationen, WHO. Systemet kallas ATC. Alla läkemedel och läkemedelsgrupper har en så kallad ATC-kod kopplad till sig. Denna avspeglar vilket organ eller område i kroppen läkemedlet har sin verkan, vilken sjukdom det används mot samt dess kemiska tillhörighet.

Läkemedel har så kallade generiska namn som är en överenskommen benämning på just den substansen. Dessa namn på substansen kallas även International Non-Proprietary Name (INN) och de är förenklade i jämförelse med de krångliga kemiska namnen. Dessutom finns det kommersiellt bestämda varunamn, varumärken, så kallade handelsnamn. För att göra det tydligare så har vi gjort en tabell där vi valt ut de substanser som brukar användas inom psykiatrisk vård. Som ni märker kan samma substans ha olika handelsnamn, vilket kan vara bra att veta. Likaså kan handelsnamnet vara samma som det generiska. Som en sammanfattning kan man säga att psykofarmaka är kemiska preparat som används inom psykiatrin, eller vid psykiska problem.

Här nedan ser ni vilka grupper det finns av mediciner som påverkar hjärnan. Kanske kan denna sammanställning ge förståelse för din historiska och aktuella medicinering.

N
Nervsystemet

N01 (Ej medtagen)
Anestetika

N02
Analgetika

N03
Antiepileptika

N04 (Ej medtagen)
Medel vid parkinsonism

N05
Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel

N06
Psykoanaleptika

N07
Övriga medel med verkan på nervsystemet

I denna presentation har vi valt ut de tillgängliga substanser som finns i grupperna  NO2, N03, N05, N06 och N07. Allt är inte medtaget.

Ordlista: analgetika( smärtstillande), neuroleptika (antipsykos), ataraktika (lugnande), psykoanaleptika (stimulerande)

Ibland är olika former av smärtstillande preparat aktuella för sina verkningar på psyket och därför ingår här en genomgång av dessa.

ATC grupper

I denna presentation har vi valt ut de tillgängliga substanser som finns i grupperna  N02, N03, N05,  N06 och N07. (Allt är inte medtaget.)

Ibland är olika former av opium-preparat aktuella för sina verkningar på psyket och därför ingår här en genomgång av dessa.

HandelsnamnGeneriskt namnATC-kod

N02AA Naturliga opiumalkaloider, opiater
Morfin, Dolcontin, SendolorMorfinN02AA01
PalladonHydromorfonN02AA03
Oxikodon, Oxycodone, Oxycontin, OxynormOxikodonN02AA05
Armoneve, Targiniq, Oxydone/NaloxonOxikodon, kombinationerN02AA55
Kodein, samt kombinationer exempel kodein + paracetamolKodein, kombinationNO2AA58,
NO2AJ06,
N02AB fenylpiperidinderivat
KetoganKetobemidonN02AB01
PetidinPetidin, injektionsvätskaN02AB02
Fentanyl, Abstral, Actiq, Durogesic, Effentora, InstanylFentanylN02AB03
N02AE Oripavinderivat
Buprenorphine, Norspan, Temgesic, Bupremyl, BuprefarmBuprenorfinN02AE01
N02AX Övriga opioider
Tramadol, Tradolan, Tiparol, Nobligan, Gemadol, DolatramylTramadolN02AX02
N02CC selektiva serotonin (5-HT1)-agonister
Imigran, Oriptan, SumatriptanSumatriptanN02CC01

I nedanstående tabell redovisar vi även anti-epilepsimedel  och räknas då inte som psykofarmaka.   En del av dem används även som psykofarmaka, det vill saga inom psykiatrin och vi har försökt att välja ut just dem. 

HandelsnamnGeneriskt namnATC-kod
N03AE Benzodiazepinderivat
IktorivilKlonazepamN03AE01
NO3AG Fettsyraderivat, Valproinsyra
Ergenyl, Absernor, OrfirilValproinsyraNO3AG01
N03AX Övriga antiepileptika
Lamotrigin, lamictalLamotriginN03AX09
Gabapentin, NeurontinGabapentinN03AX12
Pregabalin, Brieca, LYRICAPregabalinN03AX16
HandelsnamnGeneriskt namnATC-kod

Neuroleptika, (antipsykotika) lugnande medel och sömnmedel
N05A Neuroleptika
N05AA Fentiazinderivat med dimetylaminopropylkedja
Levomepromazine Orion, NozinanLevomepromazinN05AA02
N05AB Fentiazinderivat med piperazinring
Proklorperazin APGProklorperazinN05AB04
N05AD Butyrofenonderivat
HaldolHaloperidolN05AD01
Dridol injektionsvätskaDroperidolN05AD08
N05AE Indolderivat
SerdolectSertindolN05AE03
Ziprasidon, Zeldox ZiprasidonN05AE04
LatudaLurasidonN05AE05
N05AF Tioxantenderivat
FluanxolFlupentixolN05AF01
Cisordinol ZuklopentixolN05AF05
TruxalKlorprotixenN05AF03
N05AH Diazepiner, oxazepiner och thiazepiner
Clozapine, LeponexKlozapinN05AH02
Olanzapine, Zyprexa, Arkolamyl, Zypadhera, ZalastaOlanzapinN05AH03
Quetiapin, Seroquel depot, Ketipinor, BiquetanKvetiapinN05AH04
N05AK Neuroleptika vid tardiv dyskinesi
Tetmodis, XenazinTetrabenazinN05AK01
N05AL Bensamider
SurlidSulpiridN05AL01
N05AN Litium
LitiumLitiumN05AN01
N05AX Övriga neurolpetika
Lithionit, LitiumkloridLitiumkarbonatN05AX01
Risperidon, Rispemyl, RisperdalRisperidonN05AX08
Aripiprazol, AbilifyAripiprazolN05AX12
Paliperidon, Invega, Trevicta, XeplionPaliperidonN05AX13
ReagilaKariprazinN05AX15
N05B Lugnande medel, ataraktika, N05BA bensodiazepinderivat
Diazepam, StesolidDiazepamN05BA01
Oxascand, SobrilOxazepamN05BA04
Lorazepam, TemestaLorazepamN05BA06
Alprazolam, XanorAlprazolamN05BA12
N05BB Difenylmetylpiperazinderivat
Hydroxizin, AtaraxHydroxizinN05BB01
N05BE01 Azaspronderivat
Buspiron, AnksilonBuspironN05BE01
N05C Sömnmedel och lugnande medel, N05CC01 Aldehyder inkl derivat
KloralhydratKloralhydratN05CC01
N05CD Bensodiazepinderivat
Nitrazepam, Mogadon, ApodormnitrazepamN05CD02
FlunitrazepamflunitrazepamN05CD03
N05CF Benzodiazepin besläktade droger
Zopiklon, ImovaneZopiklonN05CF01
Zolpidem, StilnoctZolpidemN05CF02
N05CH01 Melatonin receptor agonist
MelatoninMelatoninN05CH01
N05CM Övriga sömnmedel och lugnande medel
HemineurinKlometiazolN05CM02
Scopoderm (hyoscin)SkopolaminN05CM05
PropavanPropiomazinN05CM06
Valeriana, Neurol, Dormeasan mm,ValerianaN05CM09
Circadin, MecastrinMelatoninN05CM17

Detta är gruppen psykoanaleptika med undergrupper.

HandelsnamnGeneriskt namnATC-kod
NO6 Psykoanaleptika, NO6A Antidepressiva medel, N06AA Icke-selektiva monoaminåterupptagshämmare
Amitriptylin, SarotenAmitriptylinN06AA09
Klomipramin, AnafranilKlomipraminN06AA04
SensavalNortriptylinN06AA10
LudiomilMaprotilinN06AA21
N06AB Selektiva serotoninåterupptagshämmarePregabalinN03AX16
Fluoxetin, FontexFluoxetinN06AB03
CitalopramCitalopramN06AB04
Paroxetin, seroxat, paroxiflexParoxetinN06AB05
Sertralin, Zoloft, Sertrone, OralinSertralinN06AB06
FevarinFluvoxaminN06AB08
Escitalopram, Cipralex, PremalexEscitalopramN06AB10
N06AF MAO-hämmare, icke selektiva
TranylsyprominTranylsyprominN06AF04
N06AG MAO-hämmare, selektiva typ A hämmare
AurorixMoklobemidN06AG02
N06AX Övriga antidepressiva medel
MianserinMianserinN06AX03
Mirtazapin, MirtinMirtazapinN06AX11
Venlafaxin,Effexor, EfastadVenlafaxinN06AX16
Bupropion, Voxra, ZybanBupropionN06AX12
EdronaxReboxetinN06AX18
Duloxetin, CYMBALTA, Aritavi, Loxentia, YENTREVEDuloxetinN06AX21
Agomelatin, ValdoxanAgomelatinN06AX22
BrintellixVortioxetinN06AX26
SpravatoEsketaminNO6AX27
N06B Psykostimulantia, N06BA Centralt verkande sympatikomimetika
Elvanse, AttentinDexamfetaminN06BA02
Metylfenidat, Concerta, Equazym, Medikinet, Medanef, RitalinMetylfenidatN06BA04
ModafinilModafinilN06BA07
Atomoxetin, Strattera, AudalisAtomoxetinN06BA09
N06BC Xantinderivat
Koffein, Acetylsalicylsyra/Koffein, Treo mm.KoffeinN06BC01
N06X Övriga psykostimulantia och nootropika
Nootropil piracetamN06BX03

Inom psykiatrin används även medel vid beroende av olika substanser och vi presenterar dessa här.

HandelsnamnGeneriskt namnATC-kod
N07B Medel vid behandling av beroendetillstånd, N07BA Medel vid Nikotinberoende
Nikotin, Nicorette, Zonnic, NiQuitin, Nicovel, NicotinelleNikotinN07BA01
N07BB Medel vid alkoholberoende
CampralAkamprosatN07BB03
NaltrexonNaltrexonN07BB04
SelincroNalmefenN07BB01
N07BC Medel vid Opioidberoende
Buprenorfin, Buvidal, EspranorBuprenorfinN07BC01
MetadonMetadonN07BC02
LevopidonLevometadonN07BC05
Bunalict, Buprenorphine/naloxone, suboxone, ZubsolvBuprenorfin, kombinationerN07BC51

Bra att veta

Informerat samtycke

Informerat samtycke är ett viktigt begrepp i vården utifrån att vårdsökande skall ses som självständiga personer med rätta att få tillgång till viktig kunskapa för att kunna fatta ett övervägt beslut. Så här formuleras detta av Statens Medicinsk-Etiska Råd:

Den första konsultationen

Mötet när du söker hjälp hos en läkare kallas ibland konsultation. Viktiga i en konsultation är att det finns tillräckligt med tid, att det finns en fungerande dialog till lyssnande och förståelse

Pågående medicinering

Medicinering med psykofarmaka kräver regelbunden uppföljning. Det är viktigt med kontinuitet, det vill säga samma läkare, så att patienten inte behöver upprepa sin historia och för att det skall bli en personlig kännedom.

Utsättning

Psykofarmaka påverkar nerverna och hjärnan och när de tas bort, sättas ut som man säger, så betyder detta en förändring för hjärnan. Det kan då uppstå negativa effekter som gör att patienten blir sämre igen, så kallade utsättningsreaktioner.

Efter utsättning

Psykofarmaka kan orsaka långvariga biverkningar även efter att medicineringen är avslutad.

Bensomanualen – användbar även för dig som äter SSRI!

Med denna bok kan du få hjälp med utsättning.

Innan du fortsätter ska du ange att du har läst och förstått följande:

Informationen på psykofarmakakollen.se, inklusive råd och rekommendationer, är att betrakta som ett allmänt utbildningsstöd. Den är inte avsedd att fungera som individuell medicinsk rådgivning, hälsorådgivning, för att ställa medicinsk diagnos eller behandla individuella problem.
Vi strävar efter att informationen på psykofarmakakollen.se är korrekt så långt det är möjligt.

Med detta sagt så ger vi inga garantier, och är inte ansvariga för eventuell skada eller förlust som uppkommer då någon använder informationen på hemsidan som grund för olika beslut.