Den första konsultationen

Mötet när du säker hjälp hos en läkare kallas ibland konsultation. Det finns mycket tankar och teorier kring hur en bra konsultation skall vara. Viktiga saker är att det finns tillräckligt med tid, att det finns en fungerande dialog med gott lyssnande och förståelse, att det finns en bra kontakt och att det finns god och behövlig kunskap om de problem patienten söker för. Det talas om sådant som transparens, det vill säga att läkaren skall vara öppen och ärlig, om ett kontrakt med ömsesidigt förtroende. Ett annat begrepp är patientens självständighet och möjlighet att själv fatta beslut om sin behandling utifrån saklig och viktig information. Ett annat begrepp som nu används ibland är ett samforskande möte där läkaren lär sig om patientens liv och problem och patienten lär sig av läkarens kunskap och erfarenhet.

Vad det gäller psykiska problem är det viktigt med god tid. En till en och en halv timme är bra att ha vid en första konsultation.

Det händer många att de glömmer vad de skulle berätta och fråga om vid mötet med läkaren och det kan därför vara bra med att ha skrivit upp det viktigaste på en lapp innan. En annan sak som kan vara till hjälp och öka tryggheten i mötet, och även fungera som stöd för minnet, är att ha med en partner eller en vän på konsultationen, om läkaren går med på detta.

Tips till dig som patient!

Diskutera med någon annan om ditt mående och om hur de uppfattar dig. Skriv upp på en lapp vad du vill fråga om eller vill ha sagt. Skriv upp ditt mål med mötet – tänk efter vad konkret vad du vill ha förändrat!

Tips till dig som läkare!

Lyssna till patientens berättelse om hur livssituationen är och har varit. Träna gott lyssnande. Våga fråga om patienten varit eller är våldsutsatt. Fråga patienten om det aktuella konkreta problemet och vilken konkret hjälp patienten önskar. Avsluta med att fråga om patienten känt sig lyssnad till.

Förståelsen av problemet

Det är viktigt att det vid konsultationen kommer fram så tydligt som möjligt vad det viktigaste problemet är. Patienten och läkaren kan ha ett brett resonemang om hur detta problem på olika sätt kan förstås och vilka vägar det kan finnas för att minska problemet. Det är därför ofta bra vid en första konsultation att skapa en bred överblick över problemet och undersöka olika vägar att skapa positiv förändring.

Information om psykofarmaka

Det kan uppkomma en diskussion om psykofarmaka kan vara till nytta. Här presenterar vi en frågelista med 12 frågor som har utarbetats för patientsäkerhet vid användning av psykofarmaka (www.rxisk.org). Som patient kan det vara bra att ha med sig en lapp med frågorna där du kan skriva ner svaren. Som läkare kan det vara bra att ge svaren som ett led i en informationsinsats. Glöm inte att information är en färskvara och att samma information kan behöva ges flera gånger för att den skall fastna – särskilt till någon som mår dåligt psykiskt. 

 1. Hur fungerar denna medicin, hur mycket förbättring kan jag räkna med och hur snabbt kommer den?
 2. Om jag inte tar denna medicin nu och istället väntar ett tag, vad kommer då att hända?
 3. Vad är de mest troliga biverkningarna?
 4. Finns det några sällsynta men allvarliga biverkningar?
 5. Kan denna medicin orsaka några beständiga problem?
 6. Om det här är en ny medicin, varför kan jag inte ta en äldre medicin?
 7. Kan jag prova en mindre dos?
 8. När kommer vi att utvärdera min användning och dos av denna medicin?
 9. Finns det särskilda problem med att sluta med denna medicin eller något särskilt jag skall tänka på när jag slutar eller ändrar dosen?
 10. Finns det några risker för negativ påverkan av mat, mina andra medicinska tillstånd eller mina nuvarande mediciner?
 11. Finns det risk att denna medicin kommer att påverka min vikt/hår/hud/naglar/humör/sexliv/relationer och om det är så, på vilket sätt? Behöver jag sluta med denna medicin vid graviditet?

Förr i tiden trodde läkarna att psykiska problem berodde på obalans mellan olika substanser i kroppen och att psykofarmaka skulle kunna återställa balansen. Men sådana teorier om balans mellan ämnen är inte längre aktuella.  Detta betyder att patienten och läkaren noga måste väga risk och nytta för olika psykofarmaka för just denna individuella patient. Det finns alltså inga enkla regler utan det är olika för varje patient.

Det är bra att fylla i checklistan innan en eventuell medicinering för att se vilka problem som finns redan innan medicinering och för att sedan noggrant kunna följa upp eventuell tillkomst av biverkningar.  

Kroppslig sjukdom

Det finns problem som kan vara både psykiska och kroppsliga som till exempel trötthet, sömnsvårigheter och håglöshet. Det är därför viktigt att vid den konsultation även resonera om detta och det kan då till exempel handla om sådant som kost, motion, brist på vitaminer eller järn, sömnapné, infektioner eller en hormonell sjukdom som exempelvis sköldkörtelsjukdom. Misstankar om fysiska sjukdomar som symptom som vid depression måste alltid tas på allvar och utredas. Psykiska symptom kan förekomma vid tidiga stadier av nervsjukdomar och vid cancersjukdom. Ibland kan mediciner för kroppsliga sjukdomar ge psykiska symptom.

Ladda ner Checklistan!

Tillsammans med din läkare fyller ni i Checklistan med de eventuella biverkningar du upplever.

Checklista kan användas vid olika faser i en behandling.

 1. Innan en medicinering startar kan den fyllas i för att se vad utgångsläget är, det blir då lättare att se vad som är biverkningar senare. Under pågående behandling måste läkaren regelbundet följa upp behandlingen med att bland annat notera biverkningar och då blir det mer tydligt att checklistan används.
 2. Checklistan kan användas vid avslutning av psykofarmaka för att fånga utsättningsreaktioner.

Innan du fortsätter ska du ange att du har läst och förstått följande:

Informationen på psykofarmakakollen.se, inklusive råd och rekommendationer, är att betrakta som ett allmänt utbildningsstöd. Den är inte avsedd att fungera som individuell medicinsk rådgivning, hälsorådgivning, för att ställa medicinsk diagnos eller behandla individuella problem.
Vi strävar efter att informationen på psykofarmakakollen.se är korrekt så långt det är möjligt.

Med detta sagt så ger vi inga garantier, och är inte ansvariga för eventuell skada eller förlust som uppkommer då någon använder informationen på hemsidan som grund för olika beslut.