Pågående medicinering

Medicinering med psykofarmaka kräver regelbunden uppföljning. Det är viktigt med kontinuitet, det vill säga samma läkare, så att patienten inte behöver upprepa sin historia och för att det skall bli en personlig kännedom.

Detta är också en rättighet enligt patientlagen:

  • 6 kap. Fast vårdkontakt och individuell planering
  • 1 § Patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses. Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.
  • 2 § §   En fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller hon begär det, eller om det är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.
  • 3 § Patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården.

Vid uppföljningsmöten gäller det att ha en utvärdering, vad är bra och vad är inte bra med den aktuella medicineringen? Om det är dålig effekt eller för mycket negativa verkningar kan medicineringen omprövas, det vill säga att man provar utan den medicinen.  För att noggrant kunna följa tillkomsten av eventuella negativa verkningar behövs  en checklista. Allvarliga negativa verkningar, biverkningar, skall alltid anmälas till läkemedelsverket. Registreringen av  allvarliga biverkningar är en del av patientsäkerheten. Misstänkta biverkningar kan anmälas av läkare, sjuksköterska eller av patienten själv.

Använd detta formulär för registreing av allvarliga biverkningar på Läkemedelsverkets hemsida

Ladda ner Checklistan!

Tillsammans med din läkare fyller ni i Checklistan med de eventuella biverkningar du upplever.

Checklista kan användas vid olika faser i en behandling.

  1. Innan en medicinering startar kan den fyllas i för att se vad utgångsläget är, det blir då lättare att se vad som är biverkningar senare. Under pågående behandling måste läkaren regelbundet följa upp behandlingen med att bland annat notera biverkningar och då blir det mer tydligt att checklistan används.
  2. Checklistan kan användas vid avslutning av psykofarmaka för att fånga utsättningsreaktioner.

Innan du fortsätter ska du ange att du har läst och förstått följande:

Informationen på psykofarmakakollen.se, inklusive råd och rekommendationer, är att betrakta som ett allmänt utbildningsstöd. Den är inte avsedd att fungera som individuell medicinsk rådgivning, hälsorådgivning, för att ställa medicinsk diagnos eller behandla individuella problem.
Vi strävar efter att informationen på psykofarmakakollen.se är korrekt så långt det är möjligt.

Med detta sagt så ger vi inga garantier, och är inte ansvariga för eventuell skada eller förlust som uppkommer då någon använder informationen på hemsidan som grund för olika beslut.