Tre filmer om psykofarmaka

Varje dag äter över en miljon svenskar medel som saluförs som antidepressiva av tillverkare, sjukvård och myndigheter. Medlen är förstahandsval vid depression, enligt Socialstyrelsens riktlinjer, men används på andra indikationer, t.ex. smärta, ångest och PMS.

Efter utsättning

Psykofarmaka kan orsaka långvariga biverkningar även efter att medicineringen är avslutad. Så kan till exempel patienter som tagit så kallade antipsykotiska läkemedel få kvarstående ofrivilliga rörelser och oro i kroppen och patienter som använt antidepressiva kan få kvarstående sexuell funktionsnedsättning. Det är viktigt att patienterna får stöd för att hantera dessa långvariga effekter och det […]

Utsättning

Efter en tid, när du mår bra eller när psykofarmaka ger dåliga verkningar så är det aktuellt med att sluta medicinera. Psykofarmaka påverkar nerverna och hjärnan och när de tas bort, sättas ut som man säger, så betyder detta en förändring för hjärnan. Det kan då uppstå negativa effekter som gör att patienten blir sämre […]

Pågående medicinering

Medicinering med psykofarmaka kräver regelbunden uppföljning. Det är viktigt med kontinuitet, det vill säga samma läkare, så att patienten inte behöver upprepa sin historia och för att det skall bli en personlig kännedom. Detta är också en rättighet enligt patientlagen. 6 kap. Fast vårdkontakt och individuell planering 1 § Patientens behov av trygghet, kontinuitet och […]

Den första konsultationen

Mötet när du söker hjälp hos en läkare kallas ibland konsultation. Det finns mycket tankar och teorier kring hur en bra konsultation skall vara. Viktiga saker är att det finns tillräckligt med tid, att det finns en fungerande dialog till lyssnande och förståelse, att det finns en god kontakt och att det finns god och […]

Informerat samtycke

Informerat samtycke är ett viktigt begrepp i vården utifrån att vårdsökande skall ses som självständiga personer med rätta att få tillgång till viktig kunskapa för att kunna fatta ett övervägt beslut. Så här formuleras detta av Statens Medicinsk-Etiska Råd: “Kravet att en medicinsk åtgärd ska föregås av ett informerat samtycke tillmäts stor betydelse i medicinsk […]